Lesson-6-1

Online English lessons. Class 6 – Дарси 6

Феъли “to be”(am,are,is) The verb ‘’to be’’

Феъли “to be” маънои “будан” ро ифода мекунад  ва дар  шакли масдар аст.

Шакли  инкорӣ ва саволии “ to be” бе ёрии феъли ёридиҳандаи ‘’to do’’сохта мешавад. Агар аз рӯи шахс вa шумора онро тасриф кунем, он гоҳ шакли худро иваз мекунад.

Феъли ”to be” дар замони ҳозира се шакл дорад.  am, are, is.

Шахси якуми танҳо”I”-am ва шахси сеюми танҳо  “he,she,it”-is мегирад. Ба дигар шахсҳо “are” истифода  мешавад

Феъли “to be”

Шакли танҳо.                           Шакли ҷамъ.

1. I am 1. We are
2. you are 2. You are
3. he,she,it is 3. They are

 

 Шакли хабарӣ Шакли саволӣ Шакли инкорӣ
Дар шакли танҳо.

1)    I am

2)    You are

3)    He is

She is

It is

Дар шакли ҷамъ.

we are

you are

they are

Замони ҳозира.

Am  I ?

Are you?

Is he ?

Is she?

Is it?

 

Are we?

Are you?

Are they?

I am not

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

 

We are not

You are not

They are not

Нависед ва тарҷума кунед. Write and translate.

I am at home. You are in the room. He is in the room. They are in the room. She is at the table. The book is in the table. We are at school. You are in the room. They are in the room. The boys are in the room.

Тарҷума кунед. Please, translate.

 • Ниссо дар мактаб аст. Вай дар мактаб мебошад. Духтарон дар хонаанд. Онҳо дар хонаанд.  Китоб дар рӯи миз аст. Китобҳо дар рӯӣ миз ҳастанд. Мо дар хонаем. Бачаҳо дар мактабанд. Онҳо дар мактабанд.

2) Шумо тайёр хастед? -Ҳа.

3)Шумо техник? – Ҳа, ман техникам.

4) Вай холӣ аст ? -Ҳа.

5).Писарбачаҳо дар мактабанд?  Не, бачахо дар мактаб нестанд, онҳо дар хонаанд.

6).Ман озодам? Ха, шумо озодед.

7) Оё, ман дар ошёни якум ҳастам? -Не, шумо дар ошёни якум нестед. Шумо дар ошёни дуюм ҳастед.

Ба ҷои нуқтаҳо феълиto be”ро гузоред. Insert the verb ‘’ to be’’

 1. I …very fond of sport. 2.Tom…busy with his design. 3.His ties…in the box.4.Boys…always noisy than girls .5.Manchestar…the centre of cotton industry.6.My brother …a doctor.7.This blackboard…black.8.Аhmad and Karim…in the classroom.9.Where…the bookcases?10.They …busy with their lessons.11.Our University…in the centre of the city.12.Where…their parents?13.Ann …in a good mood.14.Akmal’s school…rather far from our house.15.English and Russian books…on the bookshelf.16.What lesson… this?17.Their bookcase…in the room.18. Its windows… clean. 19.Their city…very old.20.Ahmad…a first year student.21.Ahmad,Akmal and Lola…full time students.22….your children all right?23….your telephone all right? 24.Big Ben…an important feature of the House of Parliament. 25.This article…very difficult.

Please, say and write in English.

1.Вай донишҷӯ аст. 2.Вай донишҷӯи соли дуюм мебошад. 3.Вай донишҷӯ (духтар)-и  соли якум мебошад. 4.Ман омӯзгорам. 5. Вай ҳамшираи шафқат мебошад. 6.Вай техник аст. Ҷумлаҳоро ба шакли инкорӣ ва саволи гардонед, сипас ҷавоб гӯед.  Please write in negative form and in interrogative form. Answer.

 1. He is at school. 2. Misha is in the room. 3. The girls are here. 4. The boys are here. 5. The radio set is on table. 6. That room is the first floor. 7. You are ready. 8. He is technician. 9. They are in the house. 10. The girls are friends.

Ҷумлаҳо созед. Make up the sentences

 1. a , am, I, student, not.
 2. year , she, is,student,second, a
 3. is , yes, he.
 4. teacher , I, a, am.
Aziz is(a)

are

am

worker, doctor, nurse,

technician

chemist, teacher.

Ҷавоби кӯтоҳ диҳед.  Please, give a short answer.

 1. Are you in the room? Are you technician Olim? Is Nasim ready? Is he ready? 3. Is Lola angry? Is she angry? 4. Is the radio set on the table? Is it on the table? 5. Are we at school? 6. Are you in the room? Are you technician, friends? 7. Are the students  in the house? Are they in the house?

Шакли инкории ҷумлаҳо бо ёрии  феъли ‘’to be’’ сохта мешавад.  Ҳиссачаи  инкории “not” баъд аз феъли ‘’to be’’ гузошта мешавад.

I am a student. I am not a pupil. Akmal is a best student. He is not a poor student.

2.Ҷавобҳо дода шудааст. Чӣ гуна савол гузошта шудааст?                        1.No, I am not busy today. 2. No, I am not on holiday yet. 3. Yes, he’s good at his job. 4. Yes, it’s a useful book. 5. Yes, you are. You are ten minutes late. 6. Yes, I am a doctor too.

Феъли   to have   

Феъли “to have”aлоҳида истифода шуда, маънои “доштан”, “ҳаст”ро медиҳад. Феъли “to have”  дар замони ҳозираи гурӯҳи Simple ду шакл дорад. “have”, “has”.  Ғайр аз  шахси сеюми  танҳо ба ҳамаи шахсҳо дар шакли танҳо ва ҷамъ have истифода мешавад. Дар шахси сеюми танҳо has корбаст мешавад.

Эзоҳ: Агар бо дигар ҳиссаҳои нутқ якҷоя ояд, маънои худро гум карда, маънои дигар мегирад . Масалан:  have milk -шир хӯрдан, have tea – чой нӯшидан,  have meal – хӯрок хӯрдан…

Танҳо. Singular Ҷамъ. Plural
1. person   I have =I’ve [aiv] we have =we”ve [wi:v]
2. ——–    you have =you”ve [ju:v] you have =you”ve [ju:v]
3. ——– he, she, it has = he’s {hi:z]; she”s {∫i:z]; it”s [its] they have =they”ve [ðeiv]

Шакли саволӣ. Interrogative form.

1. Have  I ? Have  we?
2. Have  you? Have you?
3. Has  he, she, it? Have they?

Шакли инкорӣ. Negative form

1. I have not we have not
2. you have not you have not
3. he has not

she has not

it has not

they have not

No -пеш аз исм

No-пеш аз исмхо чун муайянкунанда истифода мешавад:

1.I have no pen.  Ман хома надорам.   2.I have not many books.  Ман китоби бисёр надорам.

No-дар ҷавоби пурраи инкорӣ низ истифода мешавад.

Not-дар ҷавоби кӯтоҳ истифода  мешавад.    Вале пеш аз ҷонишин-ҳои “many, any” – not  корбаст мешавад.

Артикли “а” баъд аз “no” истифода  намешавад. Ба ҷои ”have” ва ”has” бо  маънои “ҳаст”, “доштан” ”have got” ва “has got”низ истифода  мешавад.

Дар забони англисии муосир  дар сохтани ҷумлаҳои саволӣ ва инкорӣ истифодаи феъли ёридиҳандаи “to do”мушоҳида  мешавад.

I usually have a walk in the morning.Do you usually have a walk in the morning?

1. Ҷумлаҳоро дар шакли инкорӣ ва саволӣ нависед.  Please write the sentences in interrogative and negative

 1. I have a watch
 2. You have a radio – set.
 3. He has a friend.
 4. She has a cat.

 2.Бо ёрии  феъли ‘’ to have’’дар шакли хабарӣ ва инкорӣ ҷумлаҳо тартиб диҳед. Make up the sentences with  the verb ‘’to have’’ in affimative and negative  form.

….. telly-                           …. cat               Anisa … car

chess set.                     – dog                   – bicycle

2.Тарҷума кунед.Please, translate

 • Have you a box? No, I have not. I have no box.
 • Has the boy radio – set? No, he has not. He has no radio – set.
 • Has she a brother? No, she has a not. She has no brother.
 • Has the boy a friend? Yes, he, has. He has a friend.

3.Хонед ва тарҷума кунед. Read and translate.

 1. I haven’t got a black pen.2. She hasn’t got a car.3. he hasn’t got an assistant. 4. I haven’t got his phone number. 5. You haven’t got a test on Monday. 6. He hasn’t got a lesson at ten. 7. I haven’t got a holiday plan yet.

4.Ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед. Translate into Tajik.

 1. Ман оилаи калон дорам. 2. Ман хонаи калон дорам, аммо он нақадар калон аст. 3. Ман ҷуздони калони хуб дорам. Ту метавони онро истифода барӣ.4. Ӯ корчаллон аст. Қароргоҳи ӯ дар Душанбе аст. 5. Баҳодур сахт шамол хӯрдааст. Биёед ба дидани ӯ равем. Хуб, рафтем. 6. Забони итолиёвии у хеле хуб аст. Ҳамту не? Бале ӯ устоди хуб дорад. Ӯ итолиёвӣ аст. 7. Ман автомашина дорам, аммо кӯҳна аст. 8. Дар дастаи Акмал даҳ одам ҳаст.
Вазифаи хонагӣ. Home task.

1.Тарҷума кунед ва савол гузоред. Please, translate and put a guestion.

 1. Ман хонаи хуб дорам.
 2. Вай бародари хуб дорад.
 3. Ӯ  қоғази сафеднавис дорад.
 4. Дӯстони ман китоби англисӣ доранд.

2.Бо истифода аз феъли “to have” 10 ҷумла созед.

3.Please, write 10 sentences with the verb “to have”.

4.Аз саволҳо истифода бурда, дар бораи худ нақл кунед.

1. Have you got a big family?2. Have you got a nice flat? 3. Have you got a pet? Is it a dog? 4.You ‘ve got a hobby, haven’t you? Is it stamps (films, slides)? 5. Have you got a car (a bicycle, a motorbike [‘məutəbaik]? 6. Can you play chess? Have you got a chess set at home? 7.  Can you play table tennis? Have you got a table tennis set?

go-toefl.rugo-toefl.ru