Lesson-13

Online English lessons. Class 13 – Дарсҳои забони англисӣ дар пахши мустақим. Дарси 13

Шуморахо. The Numeral

Дар забони англисӣ низ чун дар дигар забонҳо шумораҳо ба шумораҳои  микдорӣ ва тартибӣ чудо мешавад.

миқдорӣ тартибӣ                                               
1     one  [wʌn]
2     two  [tu:]
3     three  [θri:]
4     four  [fɔ:]
5     five  [faiv]
6     six  [siks]
7     seven  [sevn]
8     eight  [eit]
9     nine  [nain]
10    ten  [ten]
11    eleven  [i’levn]
12    twelve  [twelv]
13    thirteen  [‘θə:’ti:n]
14    fourteen  [‘fɔ:’ti:n]
15    fifteen  [‘fif’ti:n]
16    sixteen  [‘siks’ti:n]
17    seventeen  [‘sevn’ti:n]
18    eighteen  [‘ei’ti:n]
19    nineteen  [‘nain’ti:n]
20    twenty  [‘twenti]
21    twenty-one [‘twenti’wʌn]
22    twenty-two
23    twenty-three
24    twenty-four
5    twenty-five
30    thirty  [‘θə:ti]
31    thirty-one
32    thirty-two
40    forty  [‘fɔ:ti]
50     fifty  [‘fifti]
60    sixty  [‘siksti]
70    seventy  [‘sevnti]
80    eighty  [‘eiti]
90    ninety  [‘nainti]
100   a (one) hundred [‘hʌndrid]
101   a (one) hundred and one
116   a (one) hundred and sixteen
125 a(one)hundred and twenty-five
200   two hundred
500   five hundred
1,000   a (one) thousand [‘θauzənd]
1,001   a (one) thousand and one
1,256   a (one) thousand two hundred and fifty-six
2,000   two thousand
25,000    twenty-five thousand
100,000   a (one) hundred thousand
1,000,000   a (one) million [‘miljən]
1,000,000,000   a (one) milliard  дар Англии; a(one) billion  дар ИМА
1nd – the first  [fə:st]
2nd     the second  [‘seknd]
3rd    the third  [θə:d]
4th    the fourth  [fɔ:θ]
5th    the fifth  [fifθ]
6th     the sixth  [siksθ]
7th     the seventh  [‘sevnθ]
8th     the eighth  [eitθ]
9th     the ninth  [nainθ]
10th    the tenth  [tenθ]
11th    the eleventh  [i’levnθ]
12th    the twelfth  [twelfθ]
3th   the thirteenth  [‘θə’ti:nθ]
14th    the fourteenth  [‘fɔ:’ti:nθ]
15th    the fifteenth  [‘fif’ti:nθ]
16th    the sixteenth  [‘siks’tinθ]
17th    the seventeenth  [‘sevn’ti:nθ]
18th    the eighteenth  [‘ei’ti:nθ]
19th    the nineteenth  [‘nain’ti:nθ]
20th    the twentieth  [‘twenti:θ]
21st    the twenty-first  [‘twenti’fə:st]
22sup>nd   the twenty-second
23rd   the twenty-third
24th    the twenty-fourth
25th    the twenty-fifth
30th    the thirtieth  [‘θəti:θ]
31st    the thirty-first
32nd    the thirty-second
40th    the fortieth  [‘fɔ:ti:θ]
50th    the fiftieth  [‘fifti:θ]
60th   the sixtieth  [‘siksti:θ]
70th    the seventieth  [‘sevnti:θ]
80th    the eightieth  [‘eiti:θ]
90th    the ninetieth  [‘nainti:θ]
100th   (one) hundredth  [‘hʌndrədθ]
101st  the (one) hundred  and first
116th   the hundred and  sixteenth
125th  the hundred and twenty-fifth
200th   the two hundredth
500th  the five hundredth
1,000th   the (one)thousandth  [‘θauzən(d)θ]
1,001st   the thousand and first
1,256th   the thousand two hundred and fifty-sixth
2,000th   the two thousandth
25,000th  the twenty-five thousandth
100,000th  the hundred thousandth
1,000,000th  the(one) millionth  [‘miljənθ]
1,000,000,000th   milliardth  ё billionth  [‘biljənθ]
Шумораҳои микдорӣ

Асоси тамоми шуморахоро, шуморахои дахӣ ташкил медиҳанд ва шумораҳои дигар (бо истисно якчандтои онҳо) бо  ҳамроҳ кардани суфикс  – teen ва  – ty сохта мешаванд.

Мисол: seven – seventeen – seventy; nine – nineteen – ninety

Аммо шумораҳои one, two, ten, eleven, twelve, hundred, thousand, million бандаки  – teen ва  – ty-ро кабул намекунанд.

1.Шумораҳои микдори аз 13 то 20 бо воситаи иловаи пасванди –teen сохта мешавад. Мисол: four-fourteen; seven-seventeen.

2.Шумораҳои даҳии яклухт бо воситаи ба реша хамрох намудани пасванди –ty сохта мешавад.

40- four-forty; 50-five-fifty; 60-sixty; forty аз four ва fourteen дар навишт фарқ дорад.

3.Шумораҳо аз 21 то 99 одатан ба монанди дигар забонҳо аввал шумо

раи даҳӣ, баъд шумораи воҳид бе ягон  тағйирот якҷоя меояд.

21. twenty one

22. twenty two

23. twenty three

24. twenty four

25. twenty five

26. twenty six

27. twenty seven

28. twenty eight

29. twenty nine

30. thirty

4.Дар вакти ифодаи шумораҳои  бисёррақама дар забони англисӣ,   бо вергул ҷудо мешавад. мисол: 7,000; 5,550; 435,745;

5.Дар байни садиҳо ё ҳазориҳое,ки аз пасашон  рақамхо омадаанд ҳамеша пайвандаки -and- меояд. 246 – two hundred and forty six

206 – two hundred and six

5,050 – five thousand and fifty

5,005 – five thousand  and five

3,525,250 – three million five hundred and twenty five thousand, two hundred and fifty.

 1. Шумораҳои 100,1 000,1 000,000 бо артикли номуайянӣ а ё one ифода меёбанд. 100 – a hundred; one – hundred

1.002 – a thousand and two; one thousand and two.

 1. Шумораҳои hundred,thousand,million,etc. дар худ бандаки изофи ‘’s’’ ро қабул намекунанд.

three hundred;

four thousand

five million

three million, five thousand, two hundred and forty.

Эзоҳ:

Шумораҳои hundred,thousand ва million дар шакли ҷамъ истифода намешаванд ва дар худ бандаки ҷамъбандии ‘’s’’ ро қабул наменамоянд.Агар мо  ҳазорҳо,миллионҳо– ро дар назар дошта бошем он вақт мо аз пешоянди-of-истифода мебарем. Million  of people. Thousands of workers are streaming out of the plants. Садҳо коргарон аз завод гурӯҳ – гурӯҳ мебароянд.Исмҳое, ки баъд аз шумораҳо меоянд пешоянд кор фармуда  намешавад.   Three  thousand  books.   Ten students .

Шумораҳои  тартибӣ

Шумораҳои тартибӣ бо ҳамроҳ  кардани суффикси th сохта мешаванд.

Се шумораи аввал аз қоида берун сохта мешаванд.

One – (the) first,  two – (the) second,  three – (the) third,

four – (the) fourth,  twenty – twentieth,  nineteen – nineteenth.

Шумораҳо дар  забони точикӣ низ ба ду гуруҳ: шумораҳои микдорӣ ва тартибӣ чудо мешаванд ва асоси онҳоро низ шуморахои дахӣ ташкил медиҳанд;   Сенздаҳ, чордаҳ, ҳабдаҳ.

Шумораҳои тартибӣ бошанд, ба ҳамроҳ шудани суффикси – ум ташкил меёбанд;

Даҳум, чорӯм., панҷум ва ғайра.

Дар сохти шумораи тартиби fifth  ва  twelfth  харфи “v” и шумораи микдорӣ (five, twelve) ба харфи f табдил меёбад ва харфи –е- ҳазф мешавад.

five – fifth

twelve – twelfth

eight – eighth

nine – ninth

Пеш аз шумораҳои тартибӣ, артикли  муайянии “the”истифода мешавад. The first law . The second basket.

 • Солҳо чун шумораи микдори хонда мешавад:1917 – nineteen seventeen; 1848  eighteen forty eight.
 • Санаҳо бо шумораи тартиби хонда мешаванд : 7 th of November (the seventh of November).
 • Касри бошанд, чунон хонда мешаванд : 1/3 a (one) third; 1/5 a (one) fifth;2/3 two thirds.

0,8 – naught point eight, o [ou] point

0,006 – point naught, six

naught point two oes [ouz] six

point two oes six.

1,02 – one point naught two

one point o [ou] two

4,25 – four point twenty five

four point two five.

Аломатҳои математикӣ

+ – plus – плюс;  — minus – минус; x (0) times (multiplied by) ; = is equal to ; divided by .

Шумораҳои миқдорӣ дар ҷумлаҳо чун мубтадо,пуркунанда, муайянкунанда ва қисми хабари номӣ меоянд

1. Мубтадо:
Three were absent from the lesson. Се нафар дар дарс набуданд.

238 is the total number of protons and neutrons in uranium-238.
238 адади умумии протон ва нейтронҳо дар уран-238 аст.

2.Пуркунанда:
“How many books did you take from the library? – I took three.” Шумо аз китобхона чанд китоб гирифтед? – Ман 3 – то гирифтам.

Subtract 92 from 238 and the remainder is the number of neutrons in uranium-238.
92 ро аз 238 тарх кунед, боқимонда адади нейтронҳо дар уран  – 238 мебошад.

3.Муайянкунанда:
The second lesson begins at 10 o’clock. Дарси дуюм соати 1000 оғоз мешавад.

There are three classes of reactors. Се намуди реактор мавҷуд аст.
The first class is the slow fission reactor. Намуди якуми реактор  барои нейтронҳои суст аст.

4.Қисми хабари номӣ:
Two times two is four. Ду кара ду = чор.

Five times five is twenty-five. Панҷ кара панҷ бисту панҷ.
An “oxygen unit” is 1/16 of the weight of an atom of oxygen.
Воҳиди оксигени баробар  ба 1/16  вазни атоми оксиген аст.

Шумораҳои зеринро хонед. Read the following numbers

48; 246; 1,242; 1,345569; the 1 st; the 2 nd; the 3 rd; the 3, 125 th; 0,5; 2,0069; 51/2; 63/7; in 1978.

Масъалаҳои зеринро ҳал кунед .Solve the following problems
 1. What is the total of fifteen and seventeen equal to?
 2. In a group of twenty – five students fourteen are boys and the rest are girls. How many girls are there?
 3. The classroom is eight metres long, six metres wide and three metres high. What is the volume of the room?
Work out the problems according to the model

Model:   14 . 2 = ?

Pete has 14 books. Victor has twice as many books. How many books has Victor?

 • 15+16=? 4) 28*4 = ?
 • 32:4 = ? 5) 17+12+5=?
 • 17 –6 =?
Саволҳо барои санҷиш
1.Шумораҳои миқдории аз 13 то 19 чи хел сохта мешаванд? Рақамҳои 16, 17 ро бо забони англисӣ нависед.
2.Шумораҳои даҳӣ ва садӣ чи хел сохта мешавад?

1. Рақамҳои 60, 70, 100, 200 ро бо англисӣ нависед?
2. Ин шумораро бо забони англисӣ нависед 125.
3. Вергул дар шумораҳо чиро мефаҳмонад? Мисол: 0,25.
4. Шумораҳои тартибӣ чи хел сохта мешаванд?
5. Санаи ‘’ 1976’’ чи хел хонда мешавад?

3. Бо забони англисӣ нависед: якум, дуюм, сеюм, ҳафтум.

go-toefl.rugo-toefl.ru

Лутфан аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем ва умедворем, ки дар ҷодаи омузиши забони англисӣ андаке бошад ҳам маводу дарсҳои сомонаамон ба Шумо мусоидат кард. Хонандаи мӯҳтарам, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ин сахифаро бо дӯстони худ дар шабакаҳои иҷтимоии поёномада бо дӯстону пайвандони худ боҳам бинед (тугмачаҳои шабакаҳои иҷтимоиро “поделиться” кунед).